Algemene Voorwaarden

1 Inschrijven

1.1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.

1.2. Aan het lidmaatschap zijn inschrijfkosten verbonden.

2 Lidmaatschap

2.1. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 óf 12 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

2.2. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen.

2.3. Tijdens het lopende contract is een tijdelijke stop mogelijk van maximaal 3 maanden. Dit kan 1 keer per jaar schriftelijk worden aangevraagd. Een tijdelijke stop geldt per volledige kalendermaand.

2.4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

2.5. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op toegang tot het gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.

2.6. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Van der Valk Aqua Vita het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.

3 Betalingswijze

3.1. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn.

3.2. Onze abonnementen zijn per kalendermaand en starten op de 1e dag van de maand. Wanneer u uw abonnement direct in wenst te laten gaan, zullen de dagen tot het einde van de maand naar rato worden verrekend en worden opgeteld bij de eerste incasso.

3.3. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief. In geval van verlenging van het abonnement zou de contributie wel verhoogd kunnen worden. Indien dit van toepassing is, kan het lid het abonnement per direct stop zetten, zonder een opzegtermijn van 30 dagen.

3.4. Bij een stornering van de automatische incasso, brengen wij € 5,- administratiekosten in rekening.

4 Voorbehouden

4.1. Evenmin valt Van der Valk Aqua Vita aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

4.2. Van der Valk Aqua Vita sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van het lidmaatschapsgeld en/of andere financiële vergoeding uit wanneer Van der Valk Aqua Vita in een overmachtssituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de bij het abonnement behorende faciliteiten aan te bieden.

4.3. Van der Valk Aqua Vita kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 2 weken van tevoren aangekondigd worden.

5 Veiligheid

5.1. Van der Valk Aqua Vita hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zo nodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij het personeel.

5.2. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Van der Valk Aqua Vita opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Van der Valk Aqua Vita mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.

6 Privacybescherming

6.1. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Van der Valk Aqua Vita zullen worden opgenomen. Van der Valk Aqua Vita verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.

6.2. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Van der Valk Aqua Vita in haar vestiging cameratoezicht toepast.

7 Slotbepaling

7.1. Van der Valk Aqua Vita, gevestigd te Van der Valk Hotel Tiel, hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De UVH zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

7.2. De inschrijvende lidmaatschapshouder verklaart bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

7.3. Versie 11 januari 2019.